Mariën Meesterbakkers

Algemene voorwaarden

Laatste update op 1 februari 2021

Over onze website en webshop

De website is een initiatief van Mariën Meesterbakkers bvba

Metaalstraat 7

2490 Balen

België

Ondernemingsnummer (KBO-nummer): BE0461 000 418

Voor alle vragen en/of klachten kunt u terecht bij

014 81 65 50

www.marienmeesterbakkers.com

administratie@bakkerijmarien.com

klachten@bakkerijmarien.com

Geregelementeerd beroep: Bakkerij, winkel en hoofdkantoor.

I Algemene voorwaarden

1.1 Toepassingsgebied

Mariën Meesterbakkers wordt uitgebaat door Mariën Groep met zetel te 2490 Balen, België. BTW BE0461 000 418. Deze algemene voorwaarden stellen de rechten en verplichtingen vast van Mariën Meesterbakkers en van de gebruikers van onze website m.b.t. de producten en diensten die wij via deze webshop bieden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten tussen u en Mariën Meesterbakkers, op elk bezoek of gebruik van onze website door een internetgebruiker. Voordat u de knop “Plaats mijn bestelling” aanklikt, dient u deze algemene voorwaarden en ons privacy beleid zorgvuldig te lezen. Elke bestelling na de aanpassing veronderstelt dat u deze heeft aanvaard. Door onze website te  bezoeken of te gebruiken, erkent u dat u deze algemene gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaardt u uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten. Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, plaatst u geen bestelling.

De algemene voorwaarden zullen af en toe worden aangepast door Mariën Meesterbakkers en daarom is het nuttig deze pagina regelmatig te bezoeken. Mariën Meesterbakkers kan op elk moment de Algemene Voorwaarden aanpassen en zonder voorafgaande kennisgeving. De aangebrachte wijzigingen zijn vanaf dat moment geldig voor het heden en voor de toekomst. De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier uitdrukkelijk naar verwezen wordt. In geval van tegenstrijdigheid, primeren de huidige Algemene Voorwaarden.

1.2 Platform

1.2.1 Toegankelijkheid en navigatie

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te waarborgen. Desondanks kunnen we geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen worden als het ware gedekt door een middelenverbintenis. Elk gebruik van onze website is op eigen risico van de gebruiker. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of schadelijke elementen op onze website. Wij behouden ons het recht om de toegang tot onze website te beperken of de werking te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij leveren bijzondere inspanningen om de op deze website gegeven informatie zo veel als mogelijk aan te vullen en up-to-date te houden teneinde u op een zo nauwkeurig mogelijke wijze te informeren. Het is evenwel steeds mogelijk dat bepaalde informatie niet meer met de werkelijkheid overeenstemt. Wij vragen uw begrip hieromtrent. U kan evenwel steeds contact opnemen met het desbetreffende Mariën Meesterbakkers.

Mariën Meesterbakkers verstrekt geen enkele waarborg aangaande de veiligheid van de website. Dit geldt ook voor eventuele virussen en computerfraude. De bezoeker dient er zich bewust van te zijn dat aan het gebruik van internet bepaalde risico’s verbonden zijn. Elke schade, zoals onder meer maar niet beperkt daartoe, schade aan hardware of software van de bezoeker die voortvloeit uit een bezoek aan onze site, kan bijgevolg niet verhaald worden op Mariën Meesterbakkers, tenzij dit te wijten is aan opzet, grove fout of bedrog vanwege Mariën Meesterbakkers. Deze aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing in geval van lichamelijke schade of dood.

“Mariën Meesterbakkers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de websites van derden, inclusief voor de websites van franchisenemers van Mariën Meesterbakkers waartoe de bezoeker toegang krijgt via eventuele ‘hyperlinks’ die voorkomen op de website, noch voor enige informatie die op die websites terug te vinden is.”

1.2.2 Inhoud

Mariën Meesterbakkers bepaalt grotendeels de inhoud van onze website en draagt grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om onze website zo volledig accuraat en up-to-date te houden, zelfs wanneer de informatie door derden wordt versterkt. Wij behouden ons het recht om onze website en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwerken, zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen.

Wij kunnen geen absolute garantie bieden met de betrekkingen tot de kwaliteit van de informatie op onze website. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan Mariën Meesterbakkers niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die u kan lijden als gevolg van de op onze website versterkte informatie.

Elke download vanaf onze website is altijd op eigen risico. Mariën Meesterbakkers is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem, dit is de enige en exclusieve verantwoordelijkheid de bezoeker.

1.3 Diensten gereserveerd voor geregistreerde gebruikers

De toegang tot bepaalde diensten is beperkt tot gebruikers die de registratie voltooiden. Registratie en toegang tot de diensten van onze website zijn uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen die juridisch bekwaam zijn, na het invullen en goedkeuren van het registratieformulier dat online beschikbaar is op onze website en na de aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Op het moment van de registratie verbindt de gebruiker zich ertoe om correcte, volledige en actuele informatie over zichzelf te verstrekken. U moet als gebruiker ook regelmatig de gegevens die op u betrekking hebben, controleren om de juistheid ervan te waarborgen. De gebruiker moet dus een geldig e-mailadres opgeven, waarop wij een bevestiging van de inschrijving tot onze diensten zal sturen. Een e-mailadres kan niet meer dan één keer worden gebruikt om zich in te schrijven voor de diensten. Er is per persoon één registratie toegestaan.

Elke mededeling van onze website en zijn partners wordt daarom geacht door u te zijn ontvangen en gelezen. De laatste verbindt zich er dan ook toe de berichten die op dit e-mailadres ontvangt regelmatig te raadplegen en, indien nodig, binnen een redelijk termijn te antwoorden.

U krijgt een gebruikersnaam en wachtwoord toegewezen waarmee u toegang heeft tot een ruimte die voor u is gereserveerd. De gebruikersnaam is definitief, maar het persoonlijke en vertrouwelijke wachtwoord kan online worden gewijzigd. De gebruiker verbindt zich ertoe het niet met derden te delen. De geregistreerde gebruiker kan op elk moment verzoeken om zich uit te schrijven. Elke uitschrijving zal zo snel mogelijk effectief zijn.

1.4 Links naar ander websites

Indien wij u links aanbieden naar websites die niet door Mariën Meesterbakkers worden aangeboden, zijn deze links aanwezig om u te informeren of te helpen. Wij raden u aan bij het betreden van deze websites het privacybeleid nauwkeurig na te lezen. Mariën Meesterbakkers kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het beleid of de praktijken van de eigenaar of operator van dergelijke websites. Alle websites van Mariën Meesterbakkers die door ons worden aangeboden zullen een privacy beleid voeren dat gelijkaardig is aan de bepalingen van dit artikel. Eventuele verschillen zullen enkel voorkomen indien lokale regelgeving dit vereist.

1.5 Intellectuele eigendom

Mariën Meesterbakkers is een gedeponeerd merk. Alle merken, auteursrechten, patenten, intellectuele en andere eigendommen die van toepassing zijn op deze site behoren altijd aan Mariën Meesterbakkers, maar niet als uitdrukkelijk anders vermeld en indien het merken van derden betreft. Deze rechten worden op geen enkele manier in licentie gegeven of overgedragen aan derden. Elke vorm van reproductie en elk gebruik van kopieën van de inhoud van deze site voor andere doeleinden dan privégebruik zijn strikt verboden.

Wij hebben de webshop van Mariën Meesterbakkers ontwikkeld samen met Blue IT. De integrale inhoud van onze webshop, inclusief lay-out en vormgeving van de website, teksten, grafieken, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software, is eigendom van Mariën Meesterbakkers of van verwante ondernemingen, licentienemers en/of content providers. Alle hieraan verbonden rechten, en in het bijzonder alle intellectuele-eigendomsrechten, worden beheerd door Mariën Meesterbakkers.

U mag de inhoud enkel downloaden en hiervan één kopie maken voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat de inhoud van het materiaal waarop de intellectuele-eigendomsrechten gelden in zijn oorspronkelijke staat blijft. Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt niet toegelaten.

Alle handelsmerken, handelsnamen, logo’s en producten die in onze webshop gebruikt worden zijn beschermd en mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Mariën Meesterbakkers. Alle tekens, illustraties, beelden of emblemen die op onze producten, toebehoren of verpakkingen verschijnen, zijn en blijven de exclusieve eigendom van Mariën Meesterbakkers. De reproductie hiervan, geheel of gedeeltelijk, voor welke reden of voor welk middel dan ook, is strikt verboden. Ook het gebruik van om het even welke combinatie met een ander teken, symbool, of embleem is verboden.

II Algemene verkoopsvoorwaarden

2.1 Toepassingsgebied

De presentatie van onze producten in de webshop van Mariën Meesterbakkers is slechts een vrijblijvende uitnodiging om bij ons producten te bestellen. Met het versturen van uw bestelling doet u een bindend aanbod voor het sluiten van een koopovereenkomst. Dit aanbod wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. Het staat ons vrij om te beslissen of wij een bestelling al dan niet aanvaarden.

2.2 Online winkels

Door het plaatsen van een bestelling in de winkel, per telefoon, e-mail of via de webshop is de overeenkomst een feit. Mariën Meesterbakkers behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

2.3 Prijs

Aanbiedingen door en prijzen van Mariën Meesterbakkers zijn vrijblijvend. De prijzen die op het tijdstip van de bestelling zijn aangegeven, zijn van toepassing. Mariën Meesterbakkers accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. De prijzen van de Mariën Meesterbakkers Webshop zijn geldig zolang ze online zijn en zolang de voorraad strekt. Mariën Meesterbakkers behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

2.4 Bestelling en betaling

De bestelprocedure in de Webshop van Mariën Meesterbakkers bestaat uit de volgende stappen:

U kunt afzonderlijke producten uitkiezen en in een elektronisch winkelmandje verzamelen. Vanuit het winkelmandje gaat u naar de kassa. Vervolgens dient u zich te registreren. Bent u nog geen gebruiker van de Webshop van Mariën Meesterbakkers dan wordt u gevraagd een nieuw account aan te maken door registratie van uw contactgegevens. Bent u wel reeds gebruiker dan wordt u gevraagd in te loggen in uw account. Wij vragen een minimum aan persoonlijke gegevens die nodig zijn om uw bestelling te verwerken.

In de loop van de bestelprocedure krijgt u een indicatie van de verzendkosten. De verzendkosten worden definitief berekend aan het einde van de bestelprocedure, voordat u deze afrondt en uw betaling wordt afgehandeld door onze betalingsprovider.

Tenslotte kiest u de gewenste betalingswijze, geeft u de betalingsinformatie in en zal u gevraagd worden om de algemene voorwaarden te aanvaarden. De betaling van uw bestelling wordt verricht volgens de betalingswijzen die in de webshop van Mariën Meesterbakkers zijn aangeboden en de daar genoemde voorwaarden. Afhankelijk van het resultaat van de controle van uw gegevens behouden wij ons het recht voor bepaalde betalingswijzen uit te sluiten. Voor het invoeren van de kaartgegevens zal u daarom doorgestuurd worden naar de module van onze betalingsprovider. Wij dienen u erop te wijzen dat op grond van uw overeenkomsten met banken en andere kredietinstellingen eventueel bijkomende kosten voor u kunnen ontstaan.

Tot de finale verrichting, kunt u de bestelling en de gegevens bij uw bestelling op ieder ogenblik wijzigen. Een voor u bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer u alle vereiste gegevens heeft ingevoerd voor de sluiting van de overeenkomst, wanneer u heeft bevestigd dat u van deze algemene voorwaarden kennis heeft en deze aanvaardt, wanneer de betaling via de module van onze betalingsprovider succesvol werd afgerond. De uitwisseling van uw gegevens met onze systemen wordt beveiligd zodat uw privacy gerespecteerd wordt. Dit laatste zal het geval zijn wanneer u door de betalingsprovider wordt teruggestuurd naar onze website.

Aan het einde van deze procedure kunt u uw bestelling afdrukken en/of opslaan; een overzicht van uw bestelling vindt u steeds terug onder uw persoonlijke account. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van uw bestelling. Deze ontvangstbevestiging documenteert enkel dat uw bestelling bij ons is aangekomen; het is geen aanvaarding van de bestelling en brengt geen koopovereenkomst tot stand. De bestelling wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. De bestelling wordt geleverd na ontvangst van uw betaling.

In het geval dat Mariën Meesterbakkers een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van zeven kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Mariën Meesterbakkers. Het risico van het geleverde gaat van Mariën Meesterbakkers over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat echter pas over, indien de klant zijn betaling bedoelde verplichtingen volbrengt.

2.5 Levering

Producten worden gratis geleverd in de filialen waarvoor de webshop van Mariën Meesterbakkers de levering toestaat en u komt uw bestelling in deze Mariën Meesterbakkers-winkel ophalen op de voorziene dag tijdens onze openingsuren en rond het beloofde tijdstip van afhaling nadat u door ons per e-mail werd verwittigd dat uw bestelling in orde is. Bij niet-afhaling van de bestelling voor het sluitingsuur zijn wij genoodzaakt om u de prijs van de bestelde producten aan te rekenen.

2.6 Klachten en terugbetaling

Als wij tijdens de verwerking van uw bestelling vaststellen dat één of meerdere van de door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, dan kunnen wij uw bestelling helaas niet volledig uitvoeren. Mariën Meesterbakkers heeft het recht om bestellingen te weigeren bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een product, bij vaststelling van een ongeldige presentatie van producten in de webshop van Mariën Meesterbakkers en bij overmacht. We verbinden ons ertoe in elk geval contact op te nemen met de klant en mee te delen dat wij de bestelling niet zullen realiseren. Bij het afhalen van de bestelling in de Mariën Meesterbakkers winkel bent u verplicht om uw bestelling geheel te aanvaarden. Wanneer u de producten meeneemt, verklaart u zich akkoord met de gegevens die op uw kasticket zijn vermeld.

Hebt u toch een klacht, breng het product binnen in een Mariën Meesterbakkers filiaal in de buurt en neem contact op met klachten@marienbakkerijproducten.com. Indien u aan deze stappen succesvol doorloopt krijgt u het aankoopbedrag terug. Klachten, hetzij betreffende de conformiteit van de reservering, hetzij betreffende de staat van de goederen, wordt aanvaard na deze welbepaalde termijn volgend op de dag van de afhaling. Eens deze termijn voorbij is, wordt elke levering als conform aan de reservering beschouwd. Een overeenkomst over de niet-beschikbare producten komt tot stand: u ontvangt een terugbetaling wordt gegarandeerd of u mag één of meerdere items kiezen voor hetzelfde bedrag.

2.7 Garantie

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen binnen 48 uur na het tijdstip van aflevering van goederen per e-mail naar klachten@marienbakkerijproducten.com bij Mariën Meesterbakkers te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten over de afgeleverde goederen. Bij uitzondering van ingevroren producten, indien u hierover een klacht heeft en contact opneemt met klachten@marienbakkerijproducten.com en de datum kan aantonen met het aankoopbewijs, is het mogelijk om uw aankoopbedrag terug te krijgen buiten de termijn van 48 uur.

In ieder geval zal u geen aanspraak op enige garantie kunnen maken: bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het product of bij gebruik van het product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, bij het niet naleven van de gebruiks- en/of onderhoudsinstructies, bij beschadiging van het product door opzet of nalatigheid, indien het product door u werd gewijzigd of bij tussenkomst door een niet door Mariën Meesterbakkers aangewezen derde en bij commercieel gebruik.

2.8 Aansprakelijkheid

Algemeen over de aansprakelijkheid van Mariën Meesterbakkers: Mariën Meesterbakkers is niet aansprakelijk voor enige schade die zij zou veroorzaken door haar fout of nalatigheid tenzij in geval van opzet of grove schuld, ook van haar werknemers. Iedere schade van gelijk welke aard die niet kan worden voorzien op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, is uitgesloten van vergoeding. De aansprakelijkheid van Mariën Meesterbakkers is altijd beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden. Mariën Meesterbakkers is niet aansprakelijk voor het verlies of voor de schade van welke aard ook, die u of een derde zou lijden bij het gebruik van de producten.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Mariën Meesterbakkers is toe te rekenen. Mariën Meesterbakkers draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van marketingmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Mariën Meesterbakkers eveneens geen verantwoordelijkheid.

Voor misverstanden, vertragingen of het onbehoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Mariën Meesterbakkers staan wij niet in. Tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Mariën Meesterbakkers. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt te allen tijde door Mariën Meesterbakkers uitgesloten.

De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Mariën Meesterbakkers geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Wij spannen ons in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen. Mariën Meesterbakkers kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker, eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan uw computerinstallatie, veroorzaakt door het gebruik van deze website. Mariën Meesterbakkers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een, zelfs tijdelijke, onderbreking van de service op haar website.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen waarover Mariën Meesterbakkers geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Mariën Meesterbakkers verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Gebruik de webshop van Mariën Meesterbakkers: De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd. Wij leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Mariën Meesterbakkers de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Mariën Meesterbakkers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte gevolgen van materiële of andere fouten in verband met de informatie en prijzen die op de site worden vermeld. De foto’s en andere afbeeldingen die worden gebruikt als illustratie voor de artikelen hebben geen contractuele waarde en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Wij kunnen ook niet garanderen dat ieder scherm een kleur exact weergeeft, of dat de kleur bij ontvangst van het product niet lichtjes afwijkt. Maat- en lengte-informatie bij de producten blijft een benadering. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u ons contacteren.

Gebruik van materiaal van de webshop van Mariën Meesterbakkers: Enkel en alleen met de uitdrukkelijke toestemming van Mariën Meesterbakkers kan informatie op de website ergens anders worden gebruikt. Het is verboden om de diensten, de pagina’s van onze webshop of de informaticacodes die hierop betrekking hebben te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen.

2.9 Gegevensbescherming en privacy

Bij het gebruik van de Webshop van Mariën Meesterbakkers aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden. Wij verzamelen enkel persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om aan een specifiek verzoek te voldoen. Door online in onze webshop te bestellen, geeft de Klant de ondubbelzinnige toestemming om alle verkregen persoonlijke gegevens op te nemen in een bestand en te gebruiken voor de administratie van de klantgegevens, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, marketing- en publiciteitsdoeleinden.

U heeft voor alle persoonlijke gegevens te allen tijde het recht op inzage en op wijziging en het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketingdoeleinden. Mariën Meesterbakkers zal alle maatregelen nemen die redelijkerwijze van haar verwacht kunnen worden om uw gegevens geheim te houden. Bij het versturen van persoonlijke gegevens, erkent u echter dat de verzending van zulke gegevens via het internet nooit zonder risico is. Schade die het gevolg is van het gebruik van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden kan in geen geval op Mariën Meesterbakkers verhaald worden.

2.10 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.). Alle conflicten aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst of van de huidige algemene voorwaarden vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard zou worden of niet toepasselijk zou zijn, blijven de overige voorwaarden toch volledig van kracht. Mariën Meesterbakkers erkent het belang van de privésfeer.

PINKSTERMAANDAG

Beste klanten, 

Wij zijn maandag 20 mei gesloten.

Hierbij kunnen er geen bestellingen geleverd worden die dag. 
Het systeem laat dit wel toe daar we deze dag niet als gesloten kunnen zetten. 

Gelieve niet te bestellen voor pinkstermaandag 20 mei 2024

Bedankt

Het Mariën team